Издаден от министъра на финансите, Обн. ДВ. бр. 76 от 15.09.2006 г., изм. ДВ. бр. 101 от 15.12.2006 г., изм. ДВ. бр. 3 от 12.01.2007 г., изм. ДВ. бр. 16 от 20.02.2007 г., изм. ДВ. бр. 39 от 15.04.2008 г., изм. ДВ. бр. 71 от 12.08.2008 г., изм. ДВ. бр. 105 от 9.12.2008 г., изм. ДВ. бр. 4 от 16.01.2009 г., изм. ДВ. бр. 100 от 15.12.2009 г., изм. ДВ. бр. 6 от 22.01.2010 г., изм. ДВ. бр. 10 от 1.02.2011 г., изм. ДВ. бр. 84 от 28.10.2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 15 от 21.02.2012 г., попр. ДВ. бр. 16 от 24.02.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 20 от 28.02.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 110 от 21.12.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 1 от 6.01.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 8 от 29.01.2016 г., доп. ДВ. бр. 70 от 9.09.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 24 от 21.03.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 58 от 13.07.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 8.01.2019 г., попр. ДВ. бр. 5 от 15.01.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 25 от 20.03.2020 г., изм. ДВ. бр. 57 от 26.06.2020 г.

Вход



Съдържанието на книгата ще бъде включено в обновения компютърен информационен продукт на ИК „Труд и право”„ЕПИ Счетоводство и данъци”

Пълното съдържание на продукта „ЕПИ Счетоводство и данъци” вижте тук.